Japan Embassy

Header

Báo cáo hoạt đông của Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản

https://drive.google.com/file/d/1W-emGyZdUnu1EVP_nPwC1Vq-cn44xFpR/view?usp=sharing